Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reduce

คำแปล

ลด

I
am
going
to
reduce
my
effort
.

ฉันจะลดความพยายามของฉัน

I
am
going
to
reduce
the
amount
of
food
.

ฉันจะลดปริมาณอาหาร

I
am
going
to
reduce
my
diet
.

ฉันจะลดอาหารของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ reduce

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireducereduced
he/she/itreducesreduced
you/we/theyreducereduced
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน