Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

recover

คำแปล

ฟื้นตัว

We
are
going
to
recover
this
house
.

พวกเราจะกู้บ้านหลังนี้

They
are
going
to
recover
.

พวกเขาจะฟื้นตัว

I
am
going
to
recover
.

ฉันจะฟื้นตัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน