Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

recent

คำแปล

ล่าสุด, ใหม่

He
reads
the
recent
newspaper
.

เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดฉบับนี้

The
recent
newspaper

หนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุดฉบับนี้

I
know
it
is
recent
.

ฉันรู้ว่ามันไม่นานมานี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน