Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

receives

คำแปล

Who
receives
the
book
?

ใครรับหนังสือเล่มนี้?

He
receives
a
letter
.

เขารับจดหมายฉบับหนึ่ง

He
receives
the
keys
.

เขารับกุญแจเหล่านี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ receive

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireceivereceived
he/she/itreceivesreceived
you/we/theyreceivereceived
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย