Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reasons

คำแปล

เหตุผล

He
has
his
reasons
.

เขามีเหตุผลของเขา

I
have
my
reasons
.

ฉันมีเหตุผลของฉัน

I
have
my
own
reasons
.

ฉันมีเหตุผลของฉัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน