Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

really

คำแปล

จริงๆ

The
elephant
is
really
large
.

ช้างตัวนี้ใหญ่จริงๆ

I
really
like
my
job
.

ผมชอบงานของผมจริงๆ

He
speaks
really
well
.

เขาพูดเก่งจริงๆ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน