Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

really

คำแปล
จริงๆ
The
elephant
is
really
large
.
ช้างตัวนี้ใหญ่จริงๆ
I
really
like
my
job
.
ผมชอบงานของผมจริงๆ
He
speaks
really
well
.
เขาพูดเก่งจริงๆ
แสดงประโยคเพิ่ม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย