Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reality

คำแปล

ความจริง

In
reality
he
is
a
good
citizen
.

ในความจริงแล้วเขาเป็นพลเมืองดี

I
had
discovered
the
reality
.

ฉันได้ค้นพบความเป็นจริงแล้ว

It
is
the
new
reality
.

มันคือความเป็นจริงอันใหม่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน