Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

real

คำแปล

จริง

What
is
his
real
name
?

ชื่อจริงของเขาคืออะไร

She
is
a
real
woman
.

เธอเป็นผู้หญิงจริงๆ

What
is
the
real
answer
?

คำตอบจริงๆคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน