Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

reads

คำแปล

She
reads
a
book
and
I
read
the
newspaper
.

เธออ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือพิมพ์

4 ความคิดเห็น

She
reads
a
book
.

เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

He
reads
a
newspaper
.

เขาอ่านหนังสือพิมพ์

3 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ read

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ireadread
he/she/itreadsread
you/we/theyreadread

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน