Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rains

คำแปล

We
will
not
work
if
it
rains
.

พวกเราจะไม่ทำงานถ้าฝนตก

1 ความคิดเห็น

I
will
not
go
to
school
if
it
rains
today
.

ฉันจะไม่ไปโรงเรียนถ้าฝนตกวันนี้

If
it
rains
.

ถ้าฝนตก

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain

บุคคลปัจจุบันอดีต
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน