Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

raining

คำแปล

Raining
does
not
make
her
happy
.

ฝนตกไม่ทำให้เธอมีความสุข

Raining
makes
me
happy
.

ฝนตกทำให้ฉันมีความสุข

When
does
it
start
raining
?

ฝนเริ่มตกเมื่อไหร่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ rain

บุคคลปัจจุบันอดีต
I--
he/she/itrains-
you/we/they--

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน