Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

rain

คำแปล

ฝน

I
do
not
know
if
it
is
going
to
rain
tomorrow
.

ฉันไม่รู้ว่าฝนจะตกพรุ่งนี้ไหม

I
think
it
is
going
to
rain
today
.

ฉันคิดว่าฝนจะตกวันนี้

It
is
going
to
rain
this
afternoon
.

ฝนจะตกบ่ายนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน