Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

radio

คำแปล

วิทยุ

We
do
not
even
have
a
radio
.

พวกเราไม่มีแม้แต่วิทยุเครื่องหนึ่ง

She
listens
to
the
radio
on
Sundays
.

เธอฟังวิทยุในวันอาทิตย์

She
listens
to
the
radio
in
the
morning
.

เธอฟังวิทยุในตอนเช้า

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน