Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

racket

คำแปล

ไม้แร็กเก็ต

I
think
he
will
forget
my
tennis
racket
on
the
train
.

ผมคิดว่าเขาจะลืมไม้เทนนิสของผมไว้บนรถไฟ

I
want
a
new
tennis
racket
.

ฉันอยากได้ไม้เทนนิสใหม่ไม้หนี่ง

How
much
is
this
racket
?

แร็กเก็ตนี้ราคาเท่าไหร่

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน