Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

queen

คำแปล

พระราชินี

The
queen
is
in
her
castle
.

พระราชินีทรงอยู่ในปราสาทของพระองค์

The
queen
eats
rice
.

พระราชินีทรงเสวยข้าว

The
queen

พระราชินี

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน