Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

quantities

คำแปล

จำนวน

My
daughter
likes
to
eat
bread
in
large
quantities
.

ลูกสาวของฉันชอบกินขนมปังจำนวนมาก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน