Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

puts

คำแปล

She
puts
on
her
clothes
.

เธอสวมเสื้อผาของเธอ

1 ความคิดเห็น

She
puts
on
her
clothes
and
goes
home
.

เธอสวมเสื้อผาของเธอและกลบบาน

He
puts
his
clothes
on
.

เขาสวมเสื้อผาของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ put

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iputput
he/she/itputsput
you/we/theyputput

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน