Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

purpose

คำแปล

เป้าหมาย, จุดประสงค์

I
did
not
do
it
on
purpose
.

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน

The
purpose
is
good
.

จุดประสงค์นี้ดี

The
purpose

จุดประสงค์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน