Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pure

คำแปล

บริสุทธิ์

It
is
pure
sugar
.

มันคือน้ำตาลบริสุทธิ์

The
oil
is
pure
.

น้ำมันนี้บริสุทธิ์

The
water
is
pure
.

น้ำนี้บริสุทธิ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน