Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

publication

คำแปล

สิ่งพิมพ์

We
are
waiting
for
the
publication
of
your
book
.

เรากําลังรอตีพิมพ์หนังสือของคุณอยู่

I
have
his
publication
.

ฉันมีสิ่งพิมพ์ของเขา

The
publication

สิ่งพิมพ์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน