Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

public

คำแปล

สาธารณะ

The
public
bathrooms
are
here
.

ห้องน้ำสาธารณะอยู่ที่นี่

The
public
likes
women
.

สาธารณชนชอบผู้หญิง

The
public

สาธารณชน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย