Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

protection

คำแปล

การป้องกัน, การปกป้อง, การคุ้มครอง

You
are
under
my
protection
.

คุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน

He
needs
protection
.

เขาต้องการการป้องกัน

The
protection

การป้องกัน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย