Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

protection

คำแปล

การป้องกัน, การปกป้อง, การคุ้มครอง

You
are
under
my
protection
.

คุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน

You
are
under
my
protection
.

คุณอยู่ภายใต้การป้องกันของฉัน

He
needs
protection
.

เขาต้องการการป้องกัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน