Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

property

คำแปล

คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน

What
properties
does
it
have
?

มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

0 ความคิดเห็น

My
property

ทรัพย์สินของฉัน

My
property

ทรัพย์สินของฉัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน