Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

promotion

คำแปล

การเลื่อนตำแหน่ง

My
wife
has
received
a
promotion
.

ภรรยาของผมได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

It
is
a
good
promotion
.

มันคือการเลื่อนตำแหน่งที่ดี

The
promotion

การเลื่อนตำแหน่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน