Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

project

คำแปล

โครงการ

She
is
the
best
person
for
this
project
.

เธอคือคนที่ดีที่สุดสำหรับโครงการนี้

She
is
the
best
person
for
this
project
.

เธอคือคนที่ดีที่สุดสำหรับโครงการนี้

What
is
the
budget
for
the
project
?

งบประมาณสำหรับโครงการนี้คืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน