Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

progress

คำแปล

ความก้าวหน้า

The
work
is
now
in
progress
.

งานนี้กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้

The
students
are
making
progress
.

นักเรียนเหล่านี้พัฒนาอยู่

The
progress

ความก้าวหน้า

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย