Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

profile

คำแปล

โครงร่าง, ประวัติย่อ

I
need
to
create
a
profile
.

ฉันต้องการสร้างประวัติย่อ

The
profile
is
good
.

โครงร่างนี้ดี

The
profile

โครงร่าง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน