Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

professor

คำแปล

ศาสตราจารย์

Her
father
is
a
friend
of
the
professor
.

ศาสตราจารย์คนนี้เป็นพ่อของเธอ

My
brother
is
a
professor
.

พี่ชายของฉันเป็นศาสตราจารย์

I
work
as
a
professor
.

ฉันทำงานเป็นศาสตราจารย์

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน