Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

profession

คำแปล

อาชีพ

What
is
your
profession
?

อาชีพของคุณคืออะไร

What
is
her
profession
?

อาชีพของเธอคืออะไร

What
is
your
profession
?

อาชีพของคุณคืออะไร

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน