Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

production

คำแปล

การผลิต

They
are
in
the
production
department
.

พวกเขาอยู่ในแผนกการผลิต

I
am
in
the
production
department
.

ฉันอยู่ในแผนกการผลิต

The
production

การผลิต

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน