Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

private

คำแปล

ส่วนตัว

They
have
many
private
houses
.

พวกเขามีบ้านส่วนตัวหลายหลัง

We
speak
in
private
.

เราพูดกันเป็นการส่วนตัว

He
takes
a
private
route
.

เขาเลือกเส้นทางส่วนตัว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน