Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

prison

คำแปล

คุก

My
sister
is
in
prison
.

พี่สาวของฉันติดคุก

His
brother
is
in
prison
.

พี่ชายของเขาติดคุก

His
sister
is
in
prison
.

พี่สาวของเขาติดคุก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน