Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. price

price

คำแปล

ราคา

What
is
the
price
?

ราคาเท่าไหร่

How
much
is
the
price
?

ราคาเท่าไหร่

The
price

ราคา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน