Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

previously

คำแปล

ก่อนหน้านี้, เมื่อก่อนนี้

I
talked
to
them
previously
.

ฉันได้พูดคุยกับพวกเขาก่อนหน้านี้

He
was
previously
at
home
.

เขาอยู่ที่บ้านก่อนหน้านี้

More
women
than
previously

ผู้หญิงมากกว่าก่อนหน้านี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน