Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

prevent

คำแปล

ขัดขวาง, ป้องกัน

Are
you
going
to
prevent
the
conflict
?

คุณจะป้องกันความขัดแย้งนี้มั้ย

We
are
going
to
prevent
the
war
.

พวกเราจะป้องกันสงครามนี้

Are
you
going
to
prevent
the
crisis
?

คุณจะป้องกันวิกฤตนี้มั้ย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน