Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pretty

คำแปล

สวย, ค่อนข้าง

Her
skirt
is
pretty
dirty
.

กระโปรงของเธอค่อนข้างสกปรก

She
is
young
and
pretty
.

เธออายุน้อยและสวย

The
food
is
pretty
expensive
.

อาหารค่อนข้างแพง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน