Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

press

คำแปล

หนังสือพิมพ์, สื่อ, กด

Press
once
.

กดครั้งเดียว

Press
here
.

กดที่นี่

The
press

สื่อ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย