Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

press

คำแปล

หนังสือพิมพ์, กด, สื่อ

Press
once
.

กดครั้งเดียว

Press
here
.

กดที่นี่

The
press

สื่อ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน