Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

president

คำแปล

ประธานาธิบดี, ประธาน

This
man
is
our
president
.

ผู้ชายคนนี้คือประธานาธิบดีของพวกเรา

This
man
is
our
president
.

ผู้ชายคนนี้คือประธานาธิบดีของพวกเรา

He
was
the
first
President
.

เขาคือประธานาธิบดีคนแรก

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน