Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

presents

คำแปล

She
presents
her
new
book
.

เธอนำเสนอหนังสือเล่มใหม่ของเธอ

She
presents
a
book
.

เธอนำเสนอหนังสือเล่มหนึ่ง

She
presents
the
book
.

เธอนำเสนอหนังสือเล่มนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ present

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ipresentpresented
he/she/itpresentspresented
you/we/theypresentpresented

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน