Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

presentation

คำแปล

การนำเสนอ

My
presentation

การนำเสนอของฉัน

1 ความคิดเห็น

My
presentation

การนำเสนอของฉัน

1 ความคิดเห็น

Where
is
the
presentation
?

การนำเสนออยู่ที่ไหน

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย