Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

preparation

คำแปล

การเตรียม

The
preparation
is
very
important
.

การเตรียมการสำคัญมาก

That
is
preparation
.

นั่นคือการเตรียมการ

The
preparation

การเตรียม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน