Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

practice

คำแปล

การปฏิบัติ, การฝึกหัด

Practice
is
important
.

การฝึกหัดสำคัญ

The
practice

การฝึกหัด

Practice

การฝึกหัด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน