Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

power

คำแปล

อำนาจ

This
man
has
more
power
.

ผู้ชายคนนี้มีอำนาจมากกว่า

Knowledge
is
power
.

ความรู้คืออำนาจ

Who
has
the
power
?

ใครมีอำนาจ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน