Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

powder

คำแปล

แป้ง, ผง

We
have
a
pink
powder
.

พวกเรามีแป้งสีชมพู

We
have
a
pink
powder
.

พวกเรามีแป้งสีชมพู

The
milk
powder

นมผง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน