Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

possible

คำแปล

เป็นไปได้

It
is
possible
for
you
.

มันเป็นไปได้สำหรับคุณ

1 ความคิดเห็น

It
is
not
possible
for
me
.

มันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน

It
is
possible
that
she
will
come
.

เป็นไปได้ว่าเธอจะมา

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย