Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

possibility

คำแปล

ความเป็นไปได้

Now
there
is
only
one
possibility
.

ตอนนี้มีเพียงความเป็นไปได้อย่างเดียว

The
possibility

ความเป็นไปได้

Now
there
is
only
one
possibility
.

ตอนนี้มีเพียงความเป็นไปได้อย่างเดียว

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน