Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

port

คำแปล

ท่า

The
port
and
the
airport

ท่าเรือและสนามบิน

The
port
is
little
.

ท่าเรือนี้เล็ก

The
port

ท่าเรือ

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย