Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

population

คำแปล

ประชากร, พลเมือง

The
population
drinks
water
.

ประชากรนี้ดื่มน้ำ

The
population
is
important
.

ประชากรนี้สำคัญ

The
population

ประชากร

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย