Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

popular

คำแปล

เป็นที่นิยม

Those
books
are
popular
.

หนังสือพวกนั้นเป็นที่นิยม

The
conference
is
popular
.

งานสัมมนานี้เป็นที่นิยม

Is
it
popular
?

มันเป็นที่นิยมใช่ไหม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน